Aiya Ivory Series

Aiya Ivory 4.75" Rice Bowl

Item No: 21330

21330

Sold Out Available After 12-21-2020
Aiya Ivory 5.5" Bowl

Item No: 21327

21327

Sold Out Available After 12-21-2020
Aiya Ivory 6.5" Plate

Item No: 21321

21321

Sold Out Available After 12-21-2020
Aiya Ivory 8.75" Plate

Item No: 21312

21312

Sold Out Available After 12-21-2020
Aiya Ivory 9.25" Plate

Item No: 21315

21315

Sold Out Available After 12-21-2020
Top