Rice Bowls

Aiya Navy 4.75" Rice Bowl

Item No: 21331

Aiya Navy Rice Bowl

Aizome Mums 4.5" Rice Bowl

Item No: J4849

j4849

Sold Out
Animal 4.5" Rice Bowl Set

Item No: J1200

J1200

Sold Out
Aranami 4.5" Rice Bowl

Item No: J3471

J3471

Available
Blue & Gray Rice Bowl

Item No: J4753B

J4753B

Sold Out Available After 10-29-2020
Blue Cat 4.5" Rice Bowl

Item No: C160C

C160C

Sold Out
Blue Cat 5" Rice Bowl

Item No: G232

G232

Sold Out
Blue Tokusa 4.5" Rice Bowl

Item No: J3315

J3315

Sold Out Available After 10-29-2020
Bunny 4.5" Rice Bowl

Item No: J1199

J1199

Sold Out
Butterfly 4.25" Rice Bowl

Item No: J3097

J3097

Sold Out
Celadon Chevron 5.5" Rice Bowl

Item No: J5033

J5033

Sold Out Available After 12-11-2020 Sign In To Add To Cart
Celadon Tokusa 4.5" Rice Bowl

Item No: J5068

J5068

Sold Out Available After 11-15-2020 Sign In To Add To Cart
Celadon Tokusa 5.5" Rice Bowl

Item No: J5069

J5069

Sold Out Available After 10-29-2020 Sign In To Add To Cart
Cow 4.25" Rice Bowl

Item No: J3099

J3099

Available
Frog Rice Bowl

Item No: J1884F

J1884F

Available
Hana Mod Black Rice Bowl

Item No: J4024A

J4024A

Sold Out
Hoso Tokusa 4.25" Rice Bowl

Item No: J3289

J3289

Sold Out Available After 10-29-2020
Top