Rice Bowls

Hana Mod Black Rice Bowl

Item No: J4024A

J4024A

Sold Out
Hoso Tokusa 4.25" Rice Bowl

Item No: J3289

J3289

Sold Out Available After 10-29-2020
Hoso Tokusa 4.75" Rice Bowl

Item No: J3290

J3290

Available
Iron Glaze 4.5" Rice Bowl

Item No: F357

F357

Sold Out
Kikuzome Karakusa 4.5" Rice Bowl

Item No: J2785

J2785

Sold Out
Komon Shunshu 4.5" Rice Bowl

Item No: J2783

J2783

Sold Out
Kosui Green 4.75" Rice Bowl

Item No: E614

E614

Sold Out Available After 10-29-2020
Kyo Karakusa 4.5" Rice Bowl

Item No: J2786

J2786

Sold Out Available After 12-11-2020
Lady Bug 4.25" Rice Bowl

Item No: J3096

J3096

Sold Out Available After 10-29-2020
Top